Tänään on 19.12.2018 12:37 ja nimipäiviään viettävät: Iiro, Iisakki, Iikka, Isko ja Isak. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.UUTISVIRTA.FI
Jyväskylä:

Lausunto varhaiskasvatuslakiluonnoksesta ja muita Jyväskylä sivistyslautakunnan päätöksiä 14.3.

Julkaistu: · Päivitetty:

Lausunto varhaiskasvatuslakiluonnoksesta ja muita Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 14.3.2018 Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta muun muassa merkitsi tiedoksi viime vuoden talouden ja toiminnan raportoinnin, antoi äänestyksen jälkeen muokkaamansa Jyväskylän kaupungin lausunnon varhaiskasvatuslakiluonnoksesta, lausunnon Jyväskylän kaupungin kotouttamisohjelmasta vuosille 2017 – 2020 sekä hylkäsi varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta tehdyn oikaisuvaatimuksen. Talousarvio ylittyi vuonna 2017 noin 2 miljoonaa euroa Sivistyslautakunnan alainen toiminta ylitti talousarvion vuonna 2017. Toimintakate oli 193,8 miljoonaa euroa ja ylitys budjetoituun nähden oli 1,1 %, eli 2,16 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatus alitti budjetin 275 000 eurolla. Tuloja hoitopäivämaksuista ja kotikuntakorvauksista saatiin noin 600 000 arvioitua vähemmän, mutta myös menot olivat 875 000 ennakoitua pienemmät. Muun muassa lasten kotihoidon tukea maksettiin lähes 470 000 euroa budjetoitua vähemmän, palvelujen ostoja oli 200 000 arvioitua vähemmän ja henkilöstömenot alittuivat noin 150 000 budjetoidusta. Perusopetuksessa budjetti ylittyi kaksi miljoonaa euroa. Toimintakulujen 2,7 miljoonan euron ylityksestä pääosa, 1,93 miljoonaa euroa, oli henkilöstökuluja. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion noin 900 000 euroa, ylitystä oli muun muassa muihin kuntiin sijoitettujen lasten ja Valteri-koulun laskutuksissa, koulujen ruokapalvelumenoissa ja iltapäivätoiminnassa. Perusopetuksen ylitystä pienensi tuista, avustuksista ja hankkeista saadut noin 700 000 euroa budjetoitua suuremmat tulot. Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto ylitti budjetin 401 000 eurolla. Ylityksestä noin 300 000 johtui siitä, ettei talousarviossa oltu varauduttu riittävästi hankkeiden omarahoitusosuuksiin, koska osa vuonna 2017 alkaneista hankkeista jatkui seuraavalle vuodelle ja näihin liittyviä tuloja siirrettiin vuodelle 2018. Lisäksi palveluohjaus- ja kehittämisyksikön ja hallinnon kulut ylittyivät henkilöstömenoista johtuen noin 100 000 euroa. Talouden lisäksi saatiin raportti vuoden toiminnasta ja tavoitteista, raportti linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1035777&version=1 Jyväskylän kaupungin lausunto luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Sivistyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-6 Jyväskylän kaupungin lausunnosta varhaiskasvatuslain luonnoksesta. Lautakunta muutti päätöksellään pohjaesityksenä ollutta lausuntoa korostaen muun muassa lapsen subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen, henkilöstömitoitusta 1:7, sekä siirtymistä asteittain varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen. Lausuntoa on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriö. Pohjaesityksenä ollutta lausuntoa ( http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1027820&version=1 ) muutettiin seuraavasti: Luvun 2 Varhaiskasvatuksen järjestäminen -lausuntokohtaan päätettiin seuraavat muutokset pohjaesitykseen: - "Jotta lapsen edun ensisijaisuus toteutuisi, tulee jokaisella lapsella olla oikeus subjektiiviseen varhaiskasvatukseen. Myös pienemmät ryhmäkoot, eli henkilöstömitoituksen palauttaminen entiselle tasolle, olisi sekä lasten että varhaiskasvattajien edun mukaista." - "Lapsen edun ensisijaisuus huomioiden lain tulee velvoittaa kunta järjestämään varhaiskasvatusta kaikille lapsille myös kansainvälistä suojelua hakeville sekä paperittomana kunnan alueella oleskeleville." - "Varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvät pykälät ovat muilta osin selkeät ja perustellut" Luvun 3 Oikeus varhaiskasvatukseen -lausuntokohtaan päätettiin seuraava muutos pohjaesitykseen: "Jyväskylä kannattaa subjektiivisen täyden varhaiskasvatusoikeuden palauttamista. Varhaiskasvatus on ennen kaikkea lapsen etu. Jokaiselle lapselle on tarjottava yhtäläinen mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen." Luvun 7 Henkilöstön mitoitus, rakenne ja täydennyskoulutus ja niiden siirtymäsäännökset -lausuntokohtaan päätettiin muutos pohjaesitykseen: ”Lasten ikään ja määrään suhteutettu henkilöstön määrä on hyvä lähtökohta ryhmien muodostamiselle. Jyväskylä painottaa, että varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus tulee palauttaa entiselle 1:7 tasolle.” Luvun 11 Rahoitus ja asiakasmaksut –lausuntokohtaan päätettiin muutos pohjaesitykseen: "Varhaiskasvatusta kehittäessä tulisi siirtyä asteittain kohti maksuttomuutta." Lisäksi yhteenvedon alkua muutettiin: ”Lain vahvuus on, että useampi varhaiskasvatusta ohjaava laki on sisällytetty uuteen lakiin. Tärkeänä lähtökohtana on lapsen edun korostaminen läpi varhaiskasvatuslain. Lapsen etu ei kuitenkaan toteudu ilman subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista ja henkilöstömitoituksen palautusta ennalleen 1:7. ja poisti lauseen: "Lain ykkösvaiheessa kirjatut säädökset ovat säilyneet ennallaan, joten niihin ei ole muutosehdotuksia." Lausunto tulee jättää 18.3. www.lausuntopalvelu.fi kautta. Vastine oikaisuvaatimukseen varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta Lautakunta hylkäsi FastRoi Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden hankinnasta. Hankintayksikön näkemyksen mukaan FastRoi Oy ei ole esittänyt hankintaoikaisua koskevassa vaatimuksessaan sellaisia seikkoja, joiden perusteella hankintapäätös tulisi kumota, sitä pitäisi muuttaa, tai kieltää hankintayksikköä tekemästä kyseisen päätöksen perusteella hankintasopimusta. Hankintayksikkö sulki FastRoi Oy:n tarjouksen pois tarjousvertailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valitsi Tieto Finland Oy:n tarjouksen ainoana tarjouspyyntöä vastaavana tarjouksena. FastRoi Oy teki hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen. Sen mukaan FastRoi Oy:n tarjous ei ole tarjouspyynnön vastainen ja se tulee arvioida tarjouspyyntömenettelyn mukaisesti, lisäksi hankintayksikkö on toiminut virheellisesti sulkiessaan pois FastRoi Oy:n tarjouksen. FastRoi Oy on hakenut hankintapäätökseen muutosta myös valittamalla markkinaoikeuteen. Sivistyslautakunnan lausunto kotouttamisohjelmasta vuosille 2017 - 2020 Sivistyslautakunta antoi perusturvalautakunnalle lausunnon Jyväskylän kaupungin kotouttamisohjelman 2017–2020 luonnoksesta. Kotouttamisohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Kotouttamisohjelmassa on kuvattu hyvinvointisuunnitelmaa laajemmin maahanmuuttajia koskevat keskeiset kotoutumislakiin perustuvat palvelut Jyväskylässä. Ohjelmassa tulisi ottaa huomioon kaikki kunnan alueella asuvat maahanmuuttajat oleskelun perusteesta riippumatta. Lausunnossa todetaan muun muassa, että varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetussuunnitelma, esi- ja perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma sekä perusopetuksen opetussuunnitelma liitteineen määrittävät maahanmuuttajataustaisen lapsen ja oppilaan kotoutumisen toimenpiteet kasvun ja oppimisen palveluissa. Niissä määritellään suomen kielen ja oman äidinkielen oppimiseen sekä muiden oppiaineiden oppimiseen liittyvät toimenpiteet, toisaalta oppilashuollolliset toimenpiteet. Kotoutumiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset toteutuvat osana näitä suunnitelmia. Luonnostekstissä viitataan lasten kotouttamissuunnitelmiin, sellaista ei kuitenkaan laadita kasvun ja oppimisen palveluissa, vaan perusopetukseen valmistavassa opetuksessa laaditaan oppilaan henkilökohtainen opinto-ohjelma, jonka sisältö on sidottu valmistavan opetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin. Opinto-ohjelma voi olla osa kotouttamislain mukaista oppilaan kotoutumissuunnitelmaa. Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksessa on sovittu arvioinnin perusteella oppimisympäristöjen kehittämisen kohteiksi mm. monikulttuurisuus. Edelleen varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellään monikielisten ja -kulttuuristen lasten varhaiskasvatukseen liittyviä tavoitteita. Luonnoksen luvussa 5 mainitut kotoutumiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset toteutuvat osana varhaiskasvatussuunnitelmaa, esiopetussuunnitelmaa sekä perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Oppilashuollon psykologi ja kuraattoripalvelut kuuluvat maahanmuuttajille täysimääräisenä, jos oppilas on koulussa kirjoilla. Asiakkaan status ei vaikuta palvelun laajuuteen. Oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvät asiat on kirjattu opetussuunnitelman sisään. Nuorisopalvelut kohtaa kaikissa toiminnoissaan maahanmuuttajanuoria eri ikäryhmistä ja siellä tehdään laaja-alaista ja monipuolista työtä maahanmuuttajien kotoutumiseksi. Maahanmuuttajanuoret otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä ja yhteistyö muiden toimijoiden (koulut, järjestöt jne.) on laajaa. Henkilöstöä on koulutettu monikulttuuriseen nuorisotyöhön ja henkilöstöön kuuluu maahanmuuttajataustaisia nuoriso-ohjaajia. Kokouksen esityslista ja liitteet Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6375 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 22.3.2018 Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm . Lisätietoja: Jyväskylän kaupunki, - sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901 - sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

Avainsanat: entinen arviointi arvioida alku alainen ainoa ennalleen ennakoida 8 lapsi budjetti asiakas asiakasmaksu jyväskylä jokainen johtua jkl irina ikä eino etu hyvä henkilöstö henkilökohtainen hanke hankinta hallinto finland fi euro kieli kautta kaupunginvaltuusto kaupunki kasvu kansainvälinen esityslista jättää esittää järjestö järjestää koulutettu koulu kotihoito laki kieltää laaja kuvata kunta kumota kulu kulttuuriministeriö maksettu mainittu mahdollisuus maahanmuuttaja luonnos lisätieto liittyä liite lautakunta lausunto määrä muuttaa muutos muita monikulttuurinen miljoona meno materiaali markkinaoikeus oman oikeus oikaisuvaatimus ohjelma nuoriso perusopetus pdf paperiton palvelu palauttaa painottaa ottaa osto osoite osallistua pykälä puheenjohtaja oppia oppilas opinto opetussuunnitelma psykologi päätös pääosa rakenne rahoitus suunnitelma suomi sovittu sivistyslautakunta sisään sisältö sijoittaa siirtyä siirretty seuraava raportti tieto tavoite tarjous talousarvio talous säädös suunnitella tuki toiminta toimiala toimialajohtaja toimenpide varhaiskasvatus valmistaa vahvuus täydennyskoulutus täysi tuokko tulot tulo tukea ääni yhteistyö www vuosi virheellinen verkkosivu velvoittaa opetus


Uutisvirta.fi